رهگذر سرزمين شعر


 

ساده ی ساده

بی پيرايه

بی تحمل سنگينی بار کلمات

مادر دوستت دارم . از هميشه تا هميشه .


شهرام

 

آيينه مشربان به نگه گفتگو کنند


شهرام

 

خزان به آسايش دستان من نينديشيد


شهرام