رهگذر سرزمين شعر


 

 برهوتي اين وادي
سبزينه را اميد رستن نيست
 ابر تر دامان پاک دل
مدد


شهرام

 

باور رود کار ما نبود

 

اينجا خدا هنوز تنها نشسته بود


شهرام

 

باور رود کار ما نبود

 

اينجا خدا هنوز تنها نشسته بود


شهرام

 

 

نمی دونم تو کدوم ويلاگ بود .............

 

 

 دارم طرح تو را مي کشم
نخند !
نقاشيم
شعر مي شود !!

 


شهرام