رهگذر سرزمين شعر


طرح

 آهسته آهسته گام بردار

بگذار برگ روان بر آب

آخرین مسابقه زندگی اش را ببرد


شهراممنظره

آرام آرام

از ميان دو انگشت

به فواصل مساوی  برجک های نگهبان آزادی

می نگريست

از لابلای ميله های سترگ


شهرام