رهگذر سرزمين شعر


 

غروب وام دار  نگاه توست

آبی بی کرانه ام !


شهرام

موج

گوشواره به ساحل آویز

و

آواز به دریا فکن

تلاطم امواج شکوهی دیگرگونه دارد


شهرام