رهگذر سرزمين شعر


پند

گستاخ باش

به سان عشق

در و دروازه فرو ریزان


شهرام