رهگذر سرزمين شعر


خوشبختی

مرور ساده خوشبختی های زندگی جز افکار این روزهام شده.

 از جلو شیرخوارگاه آمنه رد می شم  !


شهرام

ناخدا

چند وقته دارم فکر می کنم که این نظریه تا چه اندازه درسته ....

هرگز مخواه که ناخدای دریای پر تلاطم باشی

هرچند در پایان سفر ناخدای قهرمان خواهی بود

 اما از کشتی ات جز تخته پاره ای بجای نخواهد ماند.


شهرام