رهگذر سرزمين شعر


روز شعر و ادب

امروز بر اساس تقویم ! روز شعر و ادب پارسی ست.

اما بر اساس رسوم شاید این روز باید سالروز بزرگداشت پدر شعر پارسی  فردوسی بزرگ باشد. 

قضاوت بر عهده مجلسیان !

بسی رنج برده ست استاد پیر


شهراممشت

به گاه نوشتن

دیوار های خاطراتم را می کوبد

با مشت

سنگین و موزون

حضور همیشگی ات


شهرامدل

من یه دفتری داشتم که از دبیرستان شعرهایی که دوست داشتم رو توش گلچین می کردم.

یه دانشجوی ادبیات این دفتر رو گرفت که ببره تحقیق کنه برگردونه . نمی دونم دفتر من انقدر گرانسنگ بود که تحقیق ایشون ۳ ساله شده یا ... .

به هر حال دیگه شعرای اون دفتر یادم نمی آد یا شاعرش یادم می ره .

این شعر هم شاعرش یادم نمی آد .

دیوار دلم کمی ترک داشت

بر بام دلم کسی سرک داشت

زخمی که نشانده بود بر دل

نقشی ز حضور شاپرک داشت


شهرام