رهگذر سرزمين شعر


 


حالی برای گفتنِ دیوانِ شعر نیست...

یک مصرع و خلاصه:"تو را دوست دارمت"...!


رضوان_باقری


شهرام