رهگذر سرزمين شعر


 

فراموش کن
مسلسل را
مرگ را
و به ماجرای زنبوری بیاندیش
که در میانه‌ی میدان مین
به جستجوی شاخه گلی‌ست

گروس عبدالملکیان


شهرام