رهگذر سرزمين شعر


 

حُسن اندامت نمی گویم به شرح


خود حکایت می کند پیراهنت....


شهرام

 

 

چیز بدی نیست جنگ

شکست می‌خورم

اشغالم می‌کنی

شمس لنگرودی


شهرام