رهگذر سرزمين شعر


 

چتر نمی خواد  این هوا

 

 

تو را می خواهد ...


شهرام

 

ﭘﮋﻭﺍﮎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪم
ﺍﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺻﺪﺍ ﻫﺮﭼﻪ ﺻﺪﺍ ﻫﺮﭼﻪ ﺻﺪﺍ ﺗﻮ

 

بهمنی


شهرام