رهگذر سرزمين شعر


 

مگذار دیگران نام تو را بدانند

همین زلال بیکران چشمانت 

برای پچ پچ هزار ساله ی آنان کافیست


شهرام

 

در این سرما و باران یار خوشتر
نگار اندر کنار و عشق در سر...


شهرام