رهگذر سرزمين شعر

سه‌شنبه ٧ دی ،۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ٧ دی ،۱۳٩٥
یکشنبه ٧ آذر ،۱۳٩٥ :: یکشنبه ٧ آذر ،۱۳٩٥
دوشنبه ۱٠ آبان ،۱۳٩٥ :: دوشنبه ۱٠ آبان ،۱۳٩٥
یکشنبه ٤ مهر ،۱۳٩٥ :: یکشنبه ٤ مهر ،۱۳٩٥
شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٥ :: شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳٩٥
یکشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳٩٥ :: یکشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳٩٥
سه‌شنبه ۸ تیر ،۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ۸ تیر ،۱۳٩٥
سه‌شنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٥
قسم :: شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳٩٥
ستمگر :: پنجشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٥
دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳٩٤ :: دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳٩٤
شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳٩٤ :: شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳٩٤
سه‌شنبه ۱ دی ،۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ۱ دی ،۱۳٩٤
یکشنبه ۸ آذر ،۱۳٩٤ :: یکشنبه ۸ آذر ،۱۳٩٤
یکشنبه ۳ آبان ،۱۳٩٤ :: یکشنبه ۳ آبان ،۱۳٩٤
اما نیستی... :: سه‌شنبه ٧ مهر ،۱۳٩٤
پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳٩٤ :: پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳٩٤
نگاه :: دوشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩٤
سریال شهریار :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٦
خوشبختی :: شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٦
ناخدا :: دوشنبه ۳ دی ،۱۳۸٦
تنها :: پنجشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٦
شهر :: پنجشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٦
باران :: یکشنبه ٤ آذر ،۱۳۸٦
حوصله می خواهد :: یکشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٦
دلم براي كسي تنگ است :: چهارشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٦
قيصر :: چهارشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٦
خدا از ديد کودکان :: سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦
دلتنگی :: چهارشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٦
روش زندگی :: یکشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٦
حکايت امروز ما :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٦
روز شعر و ادب :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٦
مشت :: شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٦
دل :: یکشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٦
باور :: دوشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٦
يه بيت :: شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٦
تصوير :: دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٦
قاصدک :: سه‌شنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٦
ترک :: چهارشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٦
مور :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٦
مادر :: پنجشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٦
روزانه :: چهارشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٦
آبی ، خاکستری ، سياه :: شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦
ميکده :: یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦
نشئه :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٦
بودا :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٦
زندان :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٦
دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦
شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٦
اگر تو بازنگردی :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦
با اين همه :: شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦
رهگذر :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦
مي خواستم عزيز تو باشم :: چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦
غريبانه :: سه‌شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٦
احساس :: یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦
شراب :: شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٦
گرگ و میش :: چهارشنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٦
سوال :: سه‌شنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٦
آنتوان سنت اگزوپری :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
خواسته :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
پند :: شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٥
یکشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٥
موج :: دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٥
طرح :: پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٥
منظره :: چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤
آتشی خاکستر شد تا ققنوسی دیگر :: دوشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٤
دوشنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٤
شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤ :: شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳
شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳ :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳
شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ۱ دی ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱ دی ،۱۳۸۳
شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٥ آبان ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٥ آبان ،۱۳۸۳
دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳
دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۳
شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۳
شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸۳
یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸۳
چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
شنبه ۸ فروردین ،۱۳۸۳ :: شنبه ۸ فروردین ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۸ اسفند ،۱۳۸٢
دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢
دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢
دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢
دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢
دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢
شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢
دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢
جمعه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٢
شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢ :: شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢
شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢ :: شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢
شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢ :: شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢
شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٢
شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
از نيچه :: سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢
تنديس :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
ارزش :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
پتک :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
مرد :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
نابينا :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
نيک بختی :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
حلقه :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
فضيلت :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
مضمون :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
شمع :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
شمع :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
ديده انتظار :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
عزا :: جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢
خاطره :: چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢
خراش :: سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢
اتفاق :: دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢
تبليغ :: دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢
غمگين :: دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢
جمعه ٢۸ آذر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢۸ آذر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢
دوشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٢
سنگ :: دوشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٢
شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢
به ياد همکلاسی های صميمی :: جمعه ٢۱ آذر ،۱۳۸٢
کوله بار :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
نمی دانی :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
ترس :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
نقطه سر خط :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
چراغ :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
راز و نياز :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
در رهگذار باد :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
غروب :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
خلوت :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
پيشی :: یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢
ساعت :: یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢
گذر :: یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢
فردا :: یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢
یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢
شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢ :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢ :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
بيدل :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
دبستان :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
پر :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
گيجی های من :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
آس‌ گشنيز :: پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢
خونريز :: پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢
جالبه :: پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢
مادر :: سه‌شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٢
عيد :: سه‌شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٢
دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
گردون :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
داستانک :: یکشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٢
آيينه مشرب :: یکشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٢
جمعه ۳٠ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ۳٠ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ۳٠ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ۳٠ آبان ،۱۳۸٢
مرثيه :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
شبانه آخر :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
فردا :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
خنده :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
آزار :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
علی :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢
حلاج :: دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢
درخت :: دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢
حلاج :: یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢
نيچه :: یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢
فريدون مشيري :: یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢
درخت :: یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢
یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢
دوست :: پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
پدر :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
نی :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢
محمد مختاري :: دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢
دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢
نيما يوشيج :: دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢
مادرم پنجره را دوست نداشت :: یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢
پرنده مردنی ست :: شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢
اخوان ثالث :: شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢
یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢
یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢
یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢
شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢
مشيری :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢
چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٢
شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
شِل سيلوراستاين :: جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢
شِل سيلوراستاين :: جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢
شِل سيلوراستاين :: جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢
شِل سيلوراستاين ۲ :: جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢
شِل سيلوراستاين ۲ :: جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢
شِل سيلوراستاين :: جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
روز مبادا :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
جمعه ۱۸ مهر ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱۸ مهر ،۱۳۸٢
جمعه ۱۸ مهر ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱۸ مهر ،۱۳۸٢
حضور عاطفه :: یکشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٢
سکوت :: جمعه ۱۱ مهر ،۱۳۸٢
جمعه ۱۱ مهر ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱۱ مهر ،۱۳۸٢
جمعه ۱۱ مهر ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱۱ مهر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢
شيطان بودن آسان نيست :: جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢
جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢
جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢
جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢
جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢
آموخته ام كه :: پنجشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٢
طرح :: دوشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٢
شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
کوش آبادی رو بشناسيم :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
حافظ امشب :: جمعه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٢
با زرتشت و اوستا :: جمعه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٢
به بهانه روز ملی شعر :: جمعه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٢
دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢
دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢
من و اندوه :: دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢
با بودا موافقين :: دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢
یکشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٢
سعدی و حافظ :: سه‌شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٢
حافظياش بخونن :: جمعه ٧ شهریور ،۱۳۸٢
زرتشت :: جمعه ٧ شهریور ،۱۳۸٢
درباره ی کرگدن :: جمعه ٧ شهریور ،۱۳۸٢
و باز :: جمعه ٧ شهریور ،۱۳۸٢
از بودا :: جمعه ٧ شهریور ،۱۳۸٢
با حميد مصدق :: جمعه ٧ شهریور ،۱۳۸٢
جلودار :: جمعه ٧ شهریور ،۱۳۸٢
داستانک :: جمعه ٧ شهریور ،۱۳۸٢
هيچ :: دوشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٢
طرح :: جمعه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٢
پندی از بودا :: جمعه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٢
جمعه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٢
جمعه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٢
باز بودا :: جمعه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٢
توصيف معشوقه از سعدی :: پنجشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٢
با جامی :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٢
با بودا :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٢
طرح :: شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢
ادامه اشعار سبک هندی ( با تامل بخونين ) :: جمعه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٢
چند تا شعر از شاعران سبک هندی :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٢
آخرين بار با بيدل :: شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢
با فاطمه همراه با علی :: شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢
با بيدل دوباره و سه باره :: شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢
بيدل دهلوی ادامه :: جمعه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٢
بيدل دهلوی :: جمعه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٢
آخرين قسمت از کتاب لباب الالباب :: جمعه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٢
تا پايان چيزي نمونده :: جمعه ۳ امرداد ،۱۳۸٢
باز هم لباب الالباب :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
محمد عوفی و لباب الالباب :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
صايب تبريزی استاد مسلم سبک هندی :: شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
صايب تبريزی استاد مسلم سبک هندی :: شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
به سراغ من اگر می آييد ... :: شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
لطايفي از تذکره الاوليا :: شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
اول يه بيت حافظ بعد با شاعران :: شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
فردوسي شناسي عاميانه ، رستم و سهراب از نگاهي نو :: شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
اول يه بيت حافظ بعد با شاعران :: شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
با حافظ :: یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢
جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢
با سعدی ۲ :: جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢
با سعدی :: جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢
اينم عين قبلی :: جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢
از جديد به قديم :: جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢
اشعار کهن :: جمعه ۱۳ تیر ،۱۳۸٢
با اخوان ثالث :: جمعه ۱۳ تیر ،۱۳۸٢
دو شعر زيبا از رابعه قزداري :: جمعه ۱۳ تیر ،۱۳۸٢
از کتاب « چنين گفت زرتشت » نوشته نيچه :: جمعه ۱۳ تیر ،۱۳۸٢
شاعران عهد قديم :: سه‌شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٢
تازه های شعر :: سه‌شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٢
با فريدون مشيری :: سه‌شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٢
اشعار سبک هندی :: سه‌شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٢
با جامی و حافظ :: سه‌شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٢
چند تا شعر لطيف :: جمعه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٢
با همه امشب :: جمعه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٢
آغازين :: یکشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٢
سلام نخستين :: جمعه ٢ خرداد ،۱۳۸٢