رهگذر سرزمين شعر


سلام نخستين

سلام به کسانی که از اين به بعد منو تو نوشتن ياری می کنن
شهرام