رهگذر سرزمين شعر


 

مرا کمی دوست بدار اما طولانی


شهرام