رهگذر سرزمين شعر


 

 

خمارآلوده ام سود و زيان خود نمي دانم
به يک پيمانه سودا مي کنم دنيا و عقبي را

 

اينم از صايب  تبريزی


شهرام