رهگذر سرزمين شعر


 


از کتاب « چنين گفت زرتشت » نوشته نيچه

تنها دوستدار آن خدايي هستم که رقص بداند

***

انسان چيزي است که بر او چيره بايد شد

***


شهرام