رهگذر سرزمين شعر


 

برای ياد گرفتن صحبت ۲ سال زمان لازم است

و

برای يادگيری سکوت ۵۰ سال


شهرام