رهگذر سرزمين شعر


 

زيبايي زاييده درد است

ونگوگ

شهرام