رهگذر سرزمين شعر


 


به آفتاب سلامي دوباره خواهم داد

فروغ

شهرام