رهگذر سرزمين شعر


 

انديشه را به تمامی دريابيم

و غم را نيز .


شهرام