رهگذر سرزمين شعر


 


اولي روي آنتن تنهاست
دومي از تنهايي درش مي آورد
سومي منم چهارم و تو نيستي
و جهان آسمان گشاد
که جز من و تو
همه چيزش پرنده است....

-------------

 اي فروغ بي دروغ دستهاي کودکي
بيا
نام کوچک مرا به خاطر بسپار
من دروغ گفته گفته ام


من ترا به وسوسه اي آغاز کردم
و به وسوسه اي دچار شدم
اينک تو فقط يک تقديري وبس!


تنهايي من واقعيتي است
وتو حقيقتي
و فاصله اي ست ميان اين دو!
سلام کدامينمان به منظوري است
مني که عشق آورده ام
يا
تويي که زندگي را؟؟؟


شهرام