رهگذر سرزمين شعر


نيما يوشيج

خوب کوتاهه اما ...

اين ترا بس باشد


کاشناي رنجت


نه همه کس باشد....      

نيما يوشيج


شهرام