رهگذر سرزمين شعر


 

اينم آخه ...

ماييم و غمي دوباره در چشمانت
شب هاي پر از ستاره در چشمانت
بايد بچشد عذاب زيبايي را
چشمي که کند نظاره در چشمانت


شهرام