رهگذر سرزمين شعر


 

ديگر مهم نيست نيامدنت


شب را فوت مي کنم    به صبح که نزديک شود


کم نيستن  کوه هاي استوار


که از مشرق شانه هايشان


خورشيد دوباره طلوع کند...


شهرام