رهگذر سرزمين شعر


 

اشعار سبک هندي رو بايد با تامل خوند دونه به دونه

راحت خواهي به خار و خس يکسان شو

با ديده , نگاه , با بدنها جان شو

مضمون عبارت دو عالم مي باش

بر هر چه رسي به رنگ او عريان شوشهرام