رهگذر سرزمين شعر


 

باز هم به سراغم آمد

همان ترس هميشگی

 


شهرام