رهگذر سرزمين شعر


 

عبور

هميشه از ميان سايه ها نيستشهرام