رهگذر سرزمين شعر


دوست

بيا ای خسته خاطر دوست

ای مانند من دلکنده و غمگين

بيا ره توشه برداريم

قدم در راه بی برگشت بگذاريم

ببينيم آسمان هر کجا آيا همين رنگ است .

شهرام