رهگذر سرزمين شعر


 

اين رسمه هميشه ...


دير باور مي شه ...


اما اگه بشه ...


چي مي شه ...


شهرام