رهگذر سرزمين شعر


 

دلشوره تکرار

به فکر فرو ميروم

اينبار

اين آخرين بار


شهرام