رهگذر سرزمين شعر


نيچه

تنها دوستدار آن خدايي هستم که رقص بداند

***

انسان چيزي است که بر او چيره بايد شد


شهرام