رهگذر سرزمين شعر


حلاج


از حسين منصور حلاج

حلاج در زندان روزي هزار رکعت نماز مي کرد گفتند چون گويي که من حقم نماز را که کني

گفت ما دانيم قدر ما


شهرام