رهگذر سرزمين شعر


 

خيلی خيلی قشنگه گواه حرفم

آي مادر بيا دست کودکي هايم را بگير
به خيا بانهاي پر ازدحام چراغ ها ببر
و برايش لباس عيد بخر
....
تو فکر نکردي باران مي ايد
زمين خيس مي شود و من سر مي خورم
چرا رهايم کردي؟؟؟؟/


شهرام