رهگذر سرزمين شعر


 

غروب تمام فصل هاست


به ساماني که دست هايت را ببخشی


مي بيني از آنها داس ساخته اند و به ريشه ات نشسته اند


خانه به دوشي که دوش ها يت را هم بخشيده ای


براي باختن چه داري  ؟؟؟

---------------------------------------
؛؛من ... هيچ ؛؛
شهرام