رهگذر سرزمين شعر


 

امروز اينو تو تاکسی شنيدم

از روزی که اومدی مرغ دلم پر گرفت

لبهای با خنده قهر خنده رو از سر گرفت


شهرام