رهگذر سرزمين شعر


 

تا هوای گريه کردم يار رفت

اين غزال از بوی خون رم می کند


شهرام