رهگذر سرزمين شعر


 

تا تنهايی

اندکی مانده

اکنون خويشی

فردا

هيچ


شهرام