رهگذر سرزمين شعر


 

همه چيز درد است و همه چيز در گذر است....

بودا


شهرام