رهگذر سرزمين شعر


 

 

قاصدک دل خزان زده ام را پر پر ميکنم


شايد جايي هنوز بهار باشد......


شهرام