رهگذر سرزمين شعر


علی

درويش سر بازار


اندوه خود را مويه می کند


نه غم علی را


 


که سنگ صبور علی در ته چاه بود


نه بر سر بازار


شهرام