رهگذر سرزمين شعر


آزار


گر اينگونه مي خواهي آزارم دهي

براي خرده ناني

عريانم کن تا ميان برف

با پرندگان گرسنه بميرم...


قضاوت با شما !!

شهرام