رهگذر سرزمين شعر


خنده

يک نسل خنده مي خواهم

از نژاد لبانت

آرزوي بزرگي ست؟

شهرام