رهگذر سرزمين شعر


 

بالا بلند! در آفتاب دو چشمت

ما را توان خيره شدن نيست

گيسو پريشان کن...


فهمیدین !!


شهرام