رهگذر سرزمين شعر


فردا

زير بارش فردا

با چتر "شايد" تو

از هم امروز

خيس بارانم...
شهرام