رهگذر سرزمين شعر


 

گويند مررمان غم ديوانه می خورند

ديوانه هم شديم و غم ما کسی نخورد


شهرام