رهگذر سرزمين شعر


 

هر چه از پيش نظر رفت به يادش آرند

يا رب آن روز مبادا که کنی یاد مرا


شهرام