رهگذر سرزمين شعر


 

ياد من باشد تنها هستم

ماه بالای سر تنهايی ست


شهرام