رهگذر سرزمين شعر


آيينه مشرب

اینم یه خاطره بمونه تو یادمون .

آيينه مشربان به نگه گفتگو کنند.

شهرام