رهگذر سرزمين شعر


 

ابو سعيد را گفتند چرا سفر نکنی که آب چون بماند بگندد
گفت :

دريا باش تا هرگز نگندی

شهرام